İSRAFİL ve MİKAİL Meleğinin Görevi Nedir?

Bugün Ankara'da meydana gelen toz bulutu sonrası Twitter'da gündem İsrafil ve Mikail Meleklerinin görevi oldu. İsrafil ve Mikail (A.S) Görevleri Nelerdir? İsrafil ve Mikail Meleği hangi işlerle görevlendirilmiştir? İsrafil ve Mikail Meleği ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde....

İSRAFİL ve MİKAİL Meleğinin Görevi Nedir?

Bugün Ankara'da meydana gelen toz bulutu sonrası Twitter'da gündem İsrafil ve Mikail Meleklerinin görevi oldu. İsrafil ve Mikail (A.S) Görevleri Nelerdir? İsrafil ve Mikail Meleği hangi işlerle görevlendirilmiştir? İsrafil ve Mikail Meleği ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde....

İSRAFİL ve MİKAİL Meleğinin Görevi Nedir?
12 Eylül 2020 - 22:57

Bugün Ankara'da meydana gelen toz bulutu sonrası Twitter'da gündem İsrafil ve Mikail Meleklerinin görevi oldu. İsrafil ve Mikail (A.S) Görevleri Nelerdir? İsrafil ve Mikail Meleği hangi işlerle görevlendirilmiştir? İsrafil ve Mikail Meleği ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde....

İsrafil Mikail Azrail ve Cebrail melek kimlerdir? İsrafil Mikail Azrail ve Cebrail meleğin görevleri nedir? 

Cebrail, Mikâil, Azrail ve İsrafil adında dört melek vardır. Bunlar meleklerin en büyükleridir. Bunların yanında birçok melekler daha bulunur. 

Cebrail (Cibril) aleyhisselam, Yüce Allah'ın kitablarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle görevlidir. Meleklerin en üstünü ve en büyüğüdür. O, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında “seyyidü’l-melaike” denilmiştir.

Mikâil aleyhisselam, yeryüzündeki rüzgar, yağmur, ekin ve benzeri olayların meydana gelmesi için görevlendirilmiştir. 

Azrail aleyhisselam, insanların ölme (ecel) vakitleri gelince ruhlarını almak için görevlidir. 

İsrafil aleyhisselam da, kıyamet gününün kopmasına ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesine memur edilmiştir. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)Cebrail (as)

Cebrâil’in (as) isimleri; Cibril, Ruh, Rûhü’l-Kudüs, Rûhü’l-Emin, Rûhullah, Rûhü’l Hak, Namus-u Ekber’dir. 
“Şübhesiz o (Kur’ân), elbette çok şerefli bir elçinin (Cebrâîl’in, vahiyden ibâret) sözüdür! (O elçi) pek kuvvetlidir; arşın sâhibi (Allah’ın) katında çok i‘tibarlıdır.” (Tekvir, 19-20)

“(Ey Resûlüm!) De ki: “Kim Cebrâîl’e düşman ise, artık şübhesiz (bilsin) ki onu (o Kur’ân’ı) senin kalbine, Allah’ın izniyle, kendinden önceki (kitab)ları tasdîk edici ve mü’minler için bir hidâyet ve müjde olmak üzere o (Cebrâîl) indirmiştir.” (Bakara, 97)

“…Eğer ona (peygambere) karşı (ikiniz) birbirinizle yardımlaşırsanız artık şübhesiz ki, O’nun Mevlâsı ancak Allahdır; Cebrâîl, mü’minlerin sâlih olanları ve bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır.” (Tahrim, 4)

Mikail (as)

“Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl’e ve Mîkâîl’e düşman ise, şübhesiz Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 98)

İsrafil Meleğin (as) Görevi Nedir?

“Ve sûra üfürüldüğü gün, artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Ve hepsi boyun eğen kimseler olarak O’na gelirler.” (Neml, 87)

“Artık Sûr’a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur!” (Hakka, 13-15)

“Ve sûra (ikinci def‘a) üfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabirlerinden (kalkıp) Rablerine koşuyorlar!” (Ya-Sin, 51)

“O gün (herkes) o çağırıcıya (İsrâfîl’e) uyarlar; ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki, Rahmân(’ın heybetin)den dolayı sesler kısılmıştır; artık seslerin en hafîfinden (yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakların hışırtısından) başka bir şey işitmezsin!” (Ta-Ha, 108)

“(O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrâfîl’e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: “Bu, pek zor bir gündür!” (Kamer, 8)Azrail (as) Meleğin (as) Görevi Nedir?

Allah'ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde bu şekliyle değil, doğrudan anlamı olan Melekü'l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır.
De ki: “(Canınızı almak husûsunda) size müekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)

“Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler.” (En’am, 61)

“…Nihâyet canlarını almak üzere elçilerimiz (ölüm melekleri) onlara geldikleri zaman derler ki: “Allah’ı bırakıp da tapmakta olduğunuz şeyler nerede?” (Onlar ise:) “Bizden kaybolup gittiler!” derler ve gerçekten kendilerinin kâfir kimseler olduklarına dâir kendi aleyhlerine şâhidlik ederler.” (A’raf, 37) 

Dört büyük melek isimleri:

Cebrail  Mikail  Azrail  İsrafil

Cebrail Meleği

Cebrail Aleyhisselam; 4 büyük melekten biridir ve Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Cebrail Allah ile peygamberleri arasında bir elçidir. Bilindiği gibi Hz. Muhammed'e (Sav) Kur'an'ı 23 sene içinde Cebrail meleği vahiy yoluyla getirmiştir.
"O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür." (Tekvir suresi, 19, 20, 21. ayet)
Cebrail, Kur'an'da üç yerde "Cibril" olarak geçer ve meleklerin en büyüğü sayıldığı için "Seyyidü'l-Melaike" de denilmiştir.Mikail Meleği

Mikail Aleyhisselam; tabiat olaylarını düzenlemekle ve yaratıkların rızıklarını vermekle görevli bir melektir. Rızıkların dağılmasında, yağmurların yağmasında, rüzgarların esmesinde ve bütün nebatların yetişmesinde Mikail meleği Allah'ın izni ile vazifelidir.
"Allah’ın küçük ve sevgili kulu" anlamına gelen Mikail Kur’an’da Cebrail ile birlikte geçmekte olduğu ayet vardır.
"Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır." (Bakara suresi, 98. ayet)

Azrail Meleği

Azrail Aleyhisselam; insanların ölüm zamanı geldiğinde can almakla görevli olan melektir. Kur’an'ı Kerim ve hadislerde, melekü’l mevt (ölüm meleği) olarak ta geçmektedir. Azrail, Allah'ın emriyle bütün canların ömrü bittiğinde ruhlarını alır.
"De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde suresi, 11. ayet)

İsrafil Meleği

İsrafil Aleyhisselam; Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman Sûr’a üflemek ile görevli olan melektir. İsrafil meleği Sûr denilen aleti üfleyecek, kıyamet günü olacak, tekrar üfleyecek, insanlar dirilecektir. Ölümden sonraki tekrar dirilişte İsrafil meleği vazifelidir.
Hadisi şerifte İsrafil meleği, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilir.
"Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler." (Neml suresi, 87. ayet)
4 büyük melek yukarıda sayılan ve görevleri verilen meleklerdir. Meleklere iman etmek imanın şartlarındandır. Dört büyük melek dışında bilinen diğer melekler de şunlardır; Münker Nekir, Kiramen Katibin, Hamele-i Arş, Hazin, Zebanî, Malik, Rıdvan, Mukarrabûn ve İlliyyûn.

YORUMLAR

  • 0 Yorum